Dahar Prabhu Ni Disela Lyrics In English Dahar Prabhu Ni DiselaTore Se Jaab Dure RahonaDahar Prabhu Ni DiselaTokhe Jab Bhulai JaonaKar Toi Chaama Apn Beta keKar Toi Daya Dular Beta KeTokhe Prabhu Dahar Prabhu Ni DiselaTore Se Jaab Dure RahonaDahar Prabhu...