Dau Makha Dau Makha Lyrics In Hindi दौ माख़ा दौ माख़ा ओरमा आलर खादेरनर -2डिण्डा मरियम उक्की र:ई भाइर माखा -2 लेल्ले ख़द्दन बोलो ख़द्दन खोख्रेनू पक्की र:ई -2मेर्खा जोंख़र रिरियारनर भाईर माख़ा पुरुब तरती पुरुब तरती ज्ञान बिनको अरिग्या -2आदिनिम...