Sheet Pani Jharay Lyrics (शीत पानी झराए)

Sheet Pani Jharay Lyrics In Hindi

शीत पानी झराए ए हो
राइत केर अन्धेरा करैना रे पहेरा
गड़ेरिया लाठी टेइक टेइक हो हो हो – 2

आस्मां छोइड़ के दूतगण आलैं,
बैतुलम गाँवे रे चरनी में पालैं – 2
अचके जे दीया जले ओ ओ ओ
जन्म गीत गालैं येसु लगिन
जन्म गीत गालैं मसीह लगिन

मंजूषी खोजे पूछे गोहर घरे आलैं,
सागरो रे नाम करी गोटे रे कहलैं – 2
चमके जे तारा लेखे हो हो हो
जन्म गीत गावा भाईया बहिन
प्रभु जन्म लेलैं हमर लगिन

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *