Dau Makha Dau Makha Lyrics (दौ माख़ा दौ माख़ा)

Dau Makha Dau Makha Lyrics In Hindi

दौ माख़ा दौ माख़ा ओरमा आलर खादेरनर -2
डिण्डा मरियम उक्की र:ई भाइर माखा -2

लेल्ले ख़द्दन बोलो ख़द्दन खोख्रेनू पक्की र:ई -2
मेर्खा जोंख़र रिरियारनर भाईर माख़ा

पुरुब तरती पुरुब तरती ज्ञान बिनको अरिग्या -2
आदिनिम एरा एरा नूब बेलर बरेचार -2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *