Prabhu ker Bedi Pase Lyrics (प्रभु केर बेदी पासे) – प्रवेश गान

Prabhu ker Bedi Pase Lyrics

प्रभु केर बेदी पासे, चला भाई-बहिन जाब-2
धीरे-धीरे भला रासे-रासे चला प्रभु ठीना जाब-2


1.प्रभु हेके भला चरवाहा – 2
हरियार डाड़े हमके चरायला
निर्मल पानी हमके पियाएला


2.प्रभु हेके जीवन केर डहर – 2
भटकल मन के डहर देखाएला
बेड़ल मन के ओहे खोजेला

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *