Jada Ker Mahina Meh Lyrics Jada Ker Mahina MehKatai Sundar Hawa ChalatheIshu Janam Lelai ReUkar A Sandesh Dewathe Jada Ker Mahina MehKatai Sundar Hawa ChalatheIshu Janam Lelai ReUkar A Sandesh Dewathe Kaishan Sundar Pabitar RatiyaSabke Sandesh DewatheKaishan Sundar Pabitar RatiyaSabke Sandesh...